Nota de Confidencialitat/Nota de confidencialidad/Confidenciality Note
Aquest missatge pot contenir informació confidencial. Si vostè no n’ és el destinatari, si us plau, esborri’l i faci’ns-ho saber immediatament, no el reenviï ni en copiï el contingut, ja que està sotmès a secret professional i la llei en reglamenta la divulgació. Si la seva empresa no permet rebre missatges d’aquesta mena, per favor, faci’ns-ho saber immediatament. El correu electrònic via Internet no permet assegurar la confidencialitat dels missatges que s’envien, ni que es rebin íntegrament ni tampoc que la recepció sigui correcta. QUIMANNA, S.L. no assumeix cap responsabilitat per aquestes circumstàncies. Si el destinatari d’aquest missatge no consent la utilització del correu electrònic via Internet i la gravació de missatges, li preguem que ens ho comuniqui immediatament.
Este mensaje puede contener información confidencial, sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida por la ley. Si usted no es el destinatario del mensaje, por favor bórrelo y notifíquenoslo inmediatamente, no lo reenvíe ni copie su contenido. Si su empresa no permite la recepción de mensajes de este tipo, por favor háganoslo saber inmediatamente. El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. QUIMANNA, S.L. no asume responsabilidad por estas circunstancias. Si el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet y la grabación de los mensajes, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de forma inmediata.
Abans d’imprimr aquest e-mail pensi bé si és necessari: El mediambient és cosa de tots.